NIPPON SHARYO.DH608-120M   1994YEAR  관리상태 초특특급장비, 기자재포함.가격협의하시면서 시운전하러오세요.  5억3천만원. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 기본사양 : 풀옵션(기자재포함)
※ 판매금액 : 530,000,000원 (절충가능)
(할부가능) 


매물분류 : 건설중장비 > 기타기계/임가공/제조 
제조일자 : 1994년10월  
제조사 : 일본니폰 
위치 : 경기 
가격할부 : 가능  
인도조건 : 없음  
매물상태 : A급 (새제품과유사)Posted by 구콰차

댓글을 달아 주세요